Tuyển Dụng

Hiện nay C.Ty DVBV Thăng Long 24 chúng tôi đang triển khai bảo vệ mục tiêu mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Long An,
Hiện nay C.Ty DVBV Thăng Long 24 chúng tôi đang triển khai bảo vệ mục tiêu mới trên địa bàn Tp Thủ Đức (Quận: 2, 9 cũ) – Thành phố
Hiện nay C.Ty DVBV Thăng Long 24 chúng tôi đang triển khai bảo vệ mục tiêu mới trên địa bàn Tp Thủ Đức (Quận: 2, 9 cũ) – Thành phố
Hiện nay C.Ty DVBV Thăng Long 24 chúng tôi đang triển khai bảo vệ mục tiêu mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Long An,
Để chủ động nguồn nhân lực thực hiện bảo vệ mục tiêu mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Long An, Bến Tre, Trà Vinh.
Tuyển Dụng Bảo Vệ Hoc Môn